Nguồn trích dẫn từ :http://www.worldbank.org/vi/news/feature/2013/01/24/poverty-reduction-in-vietnam-remarkable-progress-emerging-challenges

Theo báo cáo đánh giá về giảm nghèo ở Việt nam của ngân hàng thế giới năm 2012: trong 20 năm qua Việt nam đã giảm tỷ lệ nghèo từ 60% xuống còn 20,7%,"Những thành tựu đạt được rất ấn tượng”, bà Valerie Kozel, Chuyên gia Kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới và là tác giả chính của báo cáo, chia sẻ. "Tuy nhiên, tăng trưởng đang suy giảm trong những năm gần đây do các bất ổn vĩ mô và các cú sốc từ bên ngoài, bất bình đẳng gia tăng, nghèo trong nhóm dân tộc thiểu số vẫn cao và khó xóa bỏ. Những người nghèo còn lại càng khó để tiếp cận, họ phải đối mặt với những thách thức như sự cô lập, hạn chế về tài sản, trình độ học vấn thấp, sức khỏe kém." ...

Chuyển đổi và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cũng đang góp phần làm gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và cơ hội. Một số người nghèo, đặc biệt những người sống ở khu vực nông thôn và thành phố nhỏ, chưa có nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục và y tế chất lượng cao, cũng như việc làm tốt.

Cũng theo báo cáo này, với mức độ đô thị hóa nhanh, nghèo đô thị cũng trở thành thách thức mới ở Việt Nam. Số dân nông thôn di cư ra thành thị để làm việc trong khu vực tư nhân và dịch vụ đang tăng, chủ yếu là công việc không chính thức và không có những phúc lợi về an sinh xã hội hoặc việc làm, như bảo hiểm y tế và lương hưu.

Để góp phần giải quyết những thách thức trên, Quỹ xác định mục tiêu dài hạn như sau:

Tầm nhìn:

Quỹ mong ước "Mọi trẻ em và gia đình, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Việt Nam đều được tiếp cận với dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản"

 Sứ mệnh

  • Hỗ trợ các tổ chức, ban ngành hữu quan,  trở thành người bạn đồng hành với  người nghèo, trẻ emnghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Việt Nam, cải thiện điều kiện tiếp cận với dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản;
  • Thúc đẩy quyền trẻ em ở Việt Nam;
  • Thúc đẩy bình đẳng giới
  • Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác bền vững vì tương lai tươi sáng của trẻ em;

 

 

TOP