QUY CHẾ

Tình nguyện viên – Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Y Tế Giáo Dục VN 

 

Điều 1. Mục đích 

Không vì mục đích vụ lợi riêng mình, tình nguyện viên là người tình nguyện giúp đỡ cho các hộ  nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em, thông qua việc hỗ trợ họ tham gia vào các chương trình từ thiện nhân đạo của Quỹ (viết tắt của Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Y Tế Giáo Dục VN);

Điều 2. Điều kiện

1. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, tuân thủ các Điều lệ Quỹ và các quy định tại Quy chế này;

2. Có khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo do Quỹ tổ chức;

3. Tự nguyện đăng ký tham gia và đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của Quỹ.

4. Quỹ khuyến khích sự tham gia của tầng lớp thanh niên, sinh viên, cũng như những người có kinh nghiệm, điều kiện và thời gian, mong muốn đóng góp cho chương trình từ thiện nhân đạo;

Điều 3. Trách nhiệm

1. Nhiệm vụ và trách nhiệm của tình nguyện viên do Giám đốc điều hành Quỹ phân công, nhằm hỗ trợ việc thực hiện chương trình, dự án của Quỹ;

2. Phối hợp với những người có trách nhiệm trong và ngoài Quỹ để thực hiện nhiệm vụ tình nguyện viên; trao đổi bài học kinh nghiệm, sáng kiến, đề xuất giải pháp cho chương trình từ thiện nhân đạo của Quỹ;

3. Tuyên truyền, gìn giữ và bảo vệ uy tín của Quỹ;

4. Tham gia các hoạt động gây quỹ từ thiện nhân đạo theo khả năng và điều kiện của mình;

5. Thực hiện việc sinh hoạt định kỳ của Quỹ; cung cấp và trao đổi thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

Điều 4. Quyền lợi

1. Được Quỹ ghi nhận những đóng góp của tình nguyên viên (TNV), và viết thư giới thiệu tới các tổ chức, cơ quan theo yêu cầu của TNV;

2. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng của TNV khi tham gia các chương trình của Quỹ;

3. Được hỗ trợ đi lại và hậu cần thiết yếu khi tham gia hoạt động trong các chương trình từ thiện nhân đạo của Quỹ, phù hợp với khả năng thực tế của Quỹ; 

4. Được tôn vinh, khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động của Quỹ;

5. Trong khi làm nhiệm vụ, tình nguyện viên bị thiệt hại về tài sản; tổn hại về sức khoẻ, tính mạng thì được Quỹ đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Kết nạp tình nguyện viên

1. Người có nguyện vọng tham gia hoạt động tình nguyện viên, điền thông tin cá nhân vào mẫu đăng ký tình nguyện viên, gửi email tới Văn phòng của Quỹ.

2. Khi nhận được email, Giám đốc điều hành Quỹ sẽ hẹn thời gian phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại trong vòng 1 tuần. Sau đó Chủ tịch Hội Đồng Quỹ ra quyết định công nhận tình nguyện viên nếu phỏng vấn thành công;

3. Tình nguyện viên tham gia sinh hoạt và theo sự phân công nhiệm vụ của Giám đốc điều hành.

Điều 8. Rút tên, xoá tên tình nguyện viên;

1. Tình nguyện viên không tham gia các hoạt động  của Quỹ liên tục trong 6 tháng mà không có lý do chính đáng thì bị rút tên khỏi danh sách tình nguyện viên.

2. Tình nguyện viên vi phạm điều lệ, hoặc gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Quỹ thì bị xoá tên khỏi danh sách tình nguyện viên;

Điều 9. Hồ sơ tình nguyện viên

1. Hồ sơ tình nguyện viên gồm:

a) Phiếu đăng ký tham gia tình nguyện viên có dán ảnh.

b) Sổ quản lý tình nguyện viên.

Các thông tin cá nhân tình nguyện viên được bảo mật.


 

TOP