I. Hội Đồng Quản Lý Quỹ (HĐQL) là đơn vị có thẩm quyền và chịu trách nhiệm cao nhất của Quỹ PTYTGDVN.

a) Thành phần của HĐQL Quỹ bao gồm 

 (1) Bà Lý Nhã Kỳ, Chủ tịch hội đồng

 (2)Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Lý : Phu trach tai chinh

  (3)Ông Lê Quang Duật, Thư ký HĐQLQ; Giám đốc đơn vị điều hành, chịu trách nhiệm chuẩn bị chương trình và các báo cáo liên quan đến các cuộc họp của HĐQLQ, ghi chép biên bản các cuộc họp, thực hiện các quyết định của HĐQLQ.

 b) Trách nhiệm của HĐQLQ

 • Xem xét và phê chuẩn chiến lược hoạt động, kế hoạch hàng năm;
 • Thông qua các báo cáo (6 tháng, năm); các báo cáo sẽ được gửi qua đường email hoặc bưu điện;
 • Thông qua báo cáo tài chính (6 tháng, một năm)
 • Xem xét và phê duyệt quy chế hoạt động, và sửa đổi quy chế khi cần phù hợp với các quy định của luật pháp; 
 • Hỗ trợ các hoạt động gây quỹ;
 • Kiểm tra giám sát đánh giá các hoạt động của Quỹ;
 • Tham dự cuộc họp thường niên được tổ chức vào một ngày trong tháng 12; họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội Đồng Quỹ;  

II. Đơn vị điều hành, là đơn vị quản lý các hoạt động hàng ngày của Quỹ.

Thành phần của đơn vị điều hành bao gồm: giám đốc điều hành, trợ lý hành chính, kế toán và mạng lưới tình nguyện viên (TNV), có nhiệm vụ quản lý các hoạt động hàng ngày của Quỹ, cụ thể là:

 • Xây dựng kế hoạch (hàng tháng, quý và năm) trình Chủ tịch HĐQLQ phê duyệt;
 • Thực hiện các chương trình khi được phê chuẩn;
 • Hỗ trợ HĐQLQ trong việc tổ chức gây quỹ (đề xuất dự án, tổ chức sự kiện...)
 • Thúc đẩy công tác tuyên truyền, vận động, thu hút sự tham gia, quan tâm và hỗ trợ của công chúng vào các hoạt động của Quỹ (thông qua web, tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm, tham gia các hội thảo, hội nghị có liên quan....)  
 • Hình thành và phát triển mạng lưới TNV (tình nguyện viên), nhất là ở các địa phương nơi thực hiện chương trình;
 • Kiểm tra đánh giá kết quả việc thực hiện chương trình, đúc rút ra các bài học kinh nghiệm;
 • Chuẩn bị các báo cáo định kỳ, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm đệ trình hội động quản trị quỹ (ít nhất 15 ngày trước khi họp).
 • Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình;
TOP