QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN Y TẾ GIÁO DỤC VIỆT NAM
VIETNAM HEALTH EDUCATION DEVELOPMENT FUND
ENGLISH | VIETNAMESE

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN Y TẾ GIÁO DỤC VIỆT NAM, thành lập theo quyết định số 1941/QD-BNV ngày 05-12-2011, tổ chức phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị, gắn liền với sự nghiệp nhân đạo từ thiện của Bà Lý Nhã Kỳ, nhà kinh doanh trẻ, nghệ sỹ điện ảnh, nhà hoạt động xã hội.

 

VIETNAM HEALTH EDUCATION DEVELOPMENT FUND (VN HEDF) has been established by a decision of the Interior Ministry of 1941/QD-BNV dated 05 December 2011, a non profit, non religion and non government organization, as a result of a charitable and humanitarian career of Ms Ly Nha Ky, a business woman, a film star and social activist in Vietnam.

HOME